.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:48 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านแดง รวมราคากลาง 191,250.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ตามรายการดังนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:03 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวม 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,128,500 .- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 15:50 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวม 14 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,326,900 .- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 16:31 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวม 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 774,500 .- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ราคากลาง 98,000.-บาท2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  ราคากลา…

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 19:27 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแดง รวมราคากลาง 115,600.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ตามรายการดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ/เดือน ::.

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนอนพยาธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2…
ตุลาคม 10, 2019

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ส…
ตุลาคม 10, 2019

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจ…
ตุลาคม 10, 2019

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร…
ตุลาคม 10, 2019

ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 02, 2019

สรุปสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

สรุปสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ตามรายละเอียด…
ตุลาคม 01, 2019

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562…
กันยายน 30, 2019

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562…
กันยายน 30, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคน ร่วมกับหน่ว…
ธันวาคม 01, 2017

ออกพื้นที่รับซื้อขยะและคัดแยกขยะฯ "ธนาคารขยะรีไซเคิล" หมู่ที่ 3,9,12

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะและคัดแยกขยะจากต้นทา…
พฤศจิกายน 17, 2017

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงเกษตรสาธิตฯ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงเกษตร…
กันยายน 27, 2017

ออกพื้นที่รับซื้อขยะและคัดแยกขยะจากต้นทางโครงการ "ธนาคารขยะรีไซเคิล"

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะและคัดแยกขยะจากต้นทา…
กันยายน 23, 2017

ลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะบริเวณบ้านโพธิ์ หมู่ 5

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยอาสามัครชุมชน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 ได้ลงพื้นที่เพื่…
กันยายน 22, 2017

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนตำบลบ้านแดง หรือ ธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนตำบลบ้านแดง หรือ ธนาคารขยะรีไซเคิล ดำเนินการอยู่เป็นประจำทุกเดือน โดยก…
กันยายน 22, 2017

ลงพื้นที่เพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยอาสามัครชุมชน บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 2 และบ้านดอน…
กันยายน 06, 2017

.:: คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

jitlaka.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

sunad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: bandang2020@hotmail.com
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1663
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2274
mod_vvisit_counterเดือนนี้1107
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7233
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด389912

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 3.233.229.90
 , 
วันที่ 05 ก.ค. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.