.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563…
มีนาคม 31, 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
มีนาคม 31, 2020

5 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ระบาดสู่หมู่บ้าน-ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่ารา…
มีนาคม 26, 2020

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง…
มีนาคม 18, 2020

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปร…
มีนาคม 16, 2020

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563…
มีนาคม 02, 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
กุมภาพันธ์ 28, 2020

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานตามภารกิจ คุณวุฒิ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง…
กุมภาพันธ์ 25, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรม KICK OFF เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแดง และหน่วยงานราชการ ชาวบ้านตำบลบ้านแดง ร่วมกันทำกิจกรรม K…
มิถุนายน 21, 2017

การลดคัดแยกขยะและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ การจัดการขยะอันตรายต่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมพลังชุมชนท้องถิ่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัต…
พฤษภาคม 24, 2017

การออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรั…
เมษายน 05, 2017

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน บ้านแดงเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน บ้านแดงเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เพื…
มีนาคม 31, 2017

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 โดยมีนางจิตรเล…
มีนาคม 28, 2017

การออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรั…
มีนาคม 08, 2017

การออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรั…
กุมภาพันธ์ 22, 2017

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต (E 1/2559)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2015 เวลา 11:59 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทางบ้านแดง –บ้านแพงศรี  โดยซ่อมสร้างผิวทางผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรให้ได้  2 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรกว้าง ช่องละ 3.00 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง  กม.  0+600  พร้อ…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ (แห่งที่ 1)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2015 เวลา 10:31 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านดงยาง (แห่งที่ 1) งบประมาณทั้งสิ้น 974,000.- บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลาง 970,000.-บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)…

ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 17:37 น.
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อ รวมจำนวน 2 รายการ รวมราคากลาง 143,250.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ตามรายการดังนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง จำนวน 3 โครงการ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 14:32 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวมจำนวน 3 โครงการ รวมราคากลาง 1,101,000.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-) ตามรายการดังนี้…

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:48 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านแดง รวมราคากลาง 191,250.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ตามรายการดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ/เดือน ::.

.:: คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

jitlaka.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: bandang2020@hotmail.com
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้451
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้843
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7305
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6371
mod_vvisit_counterเดือนนี้16515
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23504
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด578827

We have: 30 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.238.99.243
 , 
วันที่ 16 พ.ค. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.