.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต.บ้านแดง

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต.บ้านแดง…
กันยายน 23, 2019

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเ…
กันยายน 18, 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รถบรรทุกขยะ เครื่องบีบอัดขยะชำรุด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รถบรรทุกขยะ เครื่องบีบอัดขยะชำรุด…
กันยายน 09, 2019

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยท…
กันยายน 09, 2019

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562…
กันยายน 01, 2019

บันทึกการประชุมสภา อบต.บ้านแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)

บันทึกการประชุมสภา อบต.บ้านแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์…
สิงหาคม 23, 2019

บันทึกการประชุมสภา อบต.บ้านแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

บันทึกการประชุมสภา อบต.บ้านแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์…
สิงหาคม 16, 2019

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมโครงการจัดงานบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมการทำบุญปฏิบัติธรรมในวันธัมมัสสวนะ

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการจัดงานบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมการทำบุญปฏิบัต…
สิงหาคม 13, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ลงพื้นที่เพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยอาสามัครชุมชน บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 2 และบ้านดอน…
กันยายน 06, 2017

ลงพื้นที่มอบสิ่งของและอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

นางจิตรเลขา คนฉลาด (นายก อบต.บ้านแดง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบสิ่งของและอุ…
สิงหาคม 25, 2017

ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแดง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

นางจิตรเลขา คนฉลาด (นายก อบต.บ้านแดง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรี…
สิงหาคม 23, 2017

อบต.บ้านแดง ร่วมกับ อบต.นาทราย และอำเภอพิบูลย์รักษ์ ร่วมกันซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านแดง - นาทราย

นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ (นายอำเภอพิบูลย์รักษ์) ร่วมกับ อบต.นาทราย (โดยนายเจริญ ขันทะมูล) และ อบต.บ้านแด…
กรกฏาคม 07, 2017

กิจกรรม KICK OFF เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแดง และหน่วยงานราชการ ชาวบ้านตำบลบ้านแดง ร่วมกันทำกิจกรรม K…
มิถุนายน 21, 2017

การลดคัดแยกขยะและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ การจัดการขยะอันตรายต่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมพลังชุมชนท้องถิ่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัต…
พฤษภาคม 24, 2017

การออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรั…
เมษายน 05, 2017

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2015 เวลา 19:55 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงยาง (แห่งที่ 1) ราคากลาง 769,000.- บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:35 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง  จำนวน 1 โครงการ ตามรายการดังต่อไปนี้ - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านหน้าที่ทำการอบต.บ้านแดง หมู่ที่ 11 ราคากลาง  200,000.- บาท…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 09:45 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวม 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ราคากลาง 144,000.-บาท( สายทางแยกทางหลวงชนบท อด 4066  ไปโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ )2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ราคากลาง 147,000.-บาท( สายทางทางเข้าตลาดสด อบต.บ้านแดง ด้…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล สายบ้านโนนลือชัย หมู่ที่ 9

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 17:30 น.
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล สายบ้านโนนลือชัย หมู่ที่ ๙ บ้านไชยวานน้อย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 630 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 2,075,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมานี้…

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 15:56 น.
ด้วย อบต.บ้านแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,100,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ/เดือน ::.

.:: คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

jitlaka.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

sunad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: bandang2020@hotmail.com
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้149
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้458
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2961
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3796
mod_vvisit_counterเดือนนี้9697
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12158
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด422683

We have: 8 guests online
IP ของคุณ: 3.231.167.166
 , 
วันที่ 26 ก.ย. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.